هاست لینوکس

پلن 1

فضای میزبانی 250 مگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
ارائه رایگان گواهی‌نامه SSL
دامنه های میزبانی 1 عدد
تعداد ایمیل نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
کنترل پنل cPanel

پلن 2

فضای میزبانی 500 مگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
ارائه رایگان گواهی‌نامه SSL
دامنه های میزبانی 1 عدد
تعداد ایمیل نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
کنترل پنل cPanel

پلن 3

فضای میزبانی 1000 مگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
ارائه رایگان گواهی‌نامه SSL
دامنه های میزبانی 1 عدد
تعداد ایمیل نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
کنترل پنل cPanel

پلن 4

فضای میزبانی 2000 مگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
ارائه رایگان گواهی‌نامه SSL
دامنه های میزبانی 2 عدد
تعداد ایمیل نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
کنترل پنل cPanel

پلن 5

فضای میزبانی 3000 مگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
ارائه رایگان گواهی‌نامه SSL
دامنه های میزبانی 2 عدد
تعداد ایمیل نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
کنترل پنل cPanel

پلن 6

فضای میزبانی 5000 مگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
ارائه رایگان گواهی‌نامه SSL
دامنه های میزبانی 3 عدد
تعداد ایمیل نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
کنترل پنل cPanel